Våmhus Sockens Samfällighetsförening

Enligt sockensamfällighetsföreningens stadgar ska ordinarie föreningsstämma hållas under april månad.

Med hänsyn till pandemin kommer den att hållas senare. När ny tidpunkt för stämman fastställts kommer kallelse till stämman ske genom annons i Mora Tidning, Masen och e-post till dem som begärt det. Kallelse och stämmohandlingar kommer då också att läggas ut på hemsidan.