Stämmohandlingar inför stämman 2020-05-28

2020-05-28 Årsmöteshandlingar och Dagordning

2020-05-28 Fullmakt med FORMULÄR

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2019

Bilaga 2 Årsbokslut

Bilaga 3 Revisionsberättelse

Bilaga 4. UTGIFTS o INKOMSTSTAT 2020

På grund av de restriktioner som gäller med anledning av Coronaviruset kan årsstämman inte genomföras med personlig närvaro av alla medlemmar som så önskar.

Av den anledningen har styrelsen beslutat att endast behandla frågor angående samfällighetsföreningens ekonomi och styrelsens sammansättning. Övriga punkter som annonserats tidigare i samband med den inställda årsstämman (23 april 2020) kommer att behandlas senare vid en kommande extra stämma när Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter större sammankomster.

I syfte att minimera spridning av Coronaviruset har en ny lag antagits som innebär att Styrelsen för en Samfällighetsförening får besluta att ett ombud får företräda mer än en medlem. Med stöd av denna tillfälliga lagstiftning har styrelsen valt att tillhandahålla fullmaktsblankett med ett särskilt formulär för medlemmarnas utövande av rösträtt. I stället för att personligen närvara vid årsstämman kan medlem med stöd av fullmakt och formulär anmäla sig till stämman och avge sin röst i förhand. Medlem kan också utse eget ombud som kan representera vid stämman.

Fullmaktsblankett och formulär kan skrivas ut från hemsidan, www.womussamf.se, beställas genom e-post: info@womussamf.se eller tel. 070-570094.

Undertecknad fullmakt ska vara styrelsen tillhanda senast måndagen den 25 maj 2020.

Fullmakten kan skickas genom e-post till: info@womussamf.se eller i pappersform skickas till eller lämnas i brevlådan hos ombudet Pär Matsson, Lissolbacksvägen 3, 792 96 Våmhus.