Informationsmöte

Våmhus Sockens samfällighetsförening inbjuder de fastighetsägare i Våmhus och Bäcka som berörs av frågor som gäller byggnader och markanläggningar på mark som tillhör sockensamfälligheten.

Förutom styrelsen medverkar Benny Nilsson, BN Skogskonsult samt Staffan Larsson, Skogsstyrelsen.

Våmhus Bygdegård den 31/1 kl 19.00. Varmt välkomna/Styrelsen.

Bakgrund:

Styrelsen genomförde 2016 och 2017 en byggnads/anläggningsinventering på den sockensamfällda marken (Våmhus S:2) som gränsar mot de olika byarna i Våmhus.

Inventeringen visar att det finns ett flertal byggnader samt markanläggningar som är uppförda/utförda utan tillstånd eller genom muntliga avtal. Styrelsen fick vid 2017 års stämma i uppdrag att vidare utreda hur situationen skall lösas.

Genom stämmobeslutet har styrelsen givit Benny Nilsson, BN Skogskonsult, i uppdrag att hålla i ett projekt som syftar till att dessa byggnader och markanläggningar kan brukas enligt gällande lagar och regler.

Årsstämman 2017 beslutade även att samfällda vägar (Våmhus S:1) skall ses över. Staffan Larsson, Skogsstyrelsen, har anlitats för att leda vägprojektet som innefattar bland annat framställande av rustnings- och skötselplan.

Staffan och Benny kommer att finnas med på mötet.

Frågeställningar som kommer avhandlas under kvällen:

 • Inledning (stämmans uppdrag till styrelsen) och presentation av Benny och Staffan.
 • Historik (Ursprung, samfällighetens bildande, vem äger del i samfälligheten).
 • En samfällighets betydelse och innebörd.
 • Våmhus Samfällighets stadgar.
 • Styrelsens uppdrag-projekt-projektledning av Våmhus S:1 (Staffan), S:2 ev S:3 (Benny).
 • Projektet S:1 (Staffan), S:2 (Benny)
  • Identifiering
  • Projektet
  • Förslag till tillvägagångssätt och åtgärder
  • Kostnader
  • Exempel
 • Frågestund mötesdeltagare.