Rutin för tomtnära trädavverkning på sockensamfälld mark

Denna rutin är tänkt att fungera som guide om du har sockensamfälld mark intill din egen som du vill ska skötas på ett speciellt sätt. Du kallas då tomtägare i nedanstående text.

Om en åtgärd initieras av en tomtägare

Om det gäller nertagning av träd och/eller sly grövre än ca 3 cm i ”stubben” (röjsåg krävs). Arbetet ska utföras av den entreprenör som samfällighetsföreningen upphandlat. Kostnaden för arbetet betalas av tomtägaren (den som vill ha åtgärden utförd). Eventuellt virke tillhör sockensamfällighetsföreningen. Föreningen avgör sedan om virket ska säljas.

Du som tomtägare:

 1. Kontakta Sockensamfälligheten (Lars Ambrosiusson 0250-59 51 08 eller Sune Falk 070) som bedömer om åtgärden är rimlig ur samfällighetsföreningens perspektiv. Samfällighetsföreningen anger på vilka villkor åtgärden får utföras.
 2. Om ja på punkt 1. Kontakta samfällighetsföreningens entreprenör Skogsfirma Per Rapp AB som ger ett kostnadsförslag för åtgärden, samt bedömer virkesvärdet.
 3. Om du vill ha åtgärden utförd på begärda villkor beställer du åtgärden av entreprenören.
 4. Betala kostnaden för åtgärden direkt till entreprenören.

Sockensamfälligheten:

 1. Bedömer om en önskad åtgärd är rimlig och inte står i strid med den policy som föreningen har. Tar ställning till eventuella villkor ( omhändertagande av virke, ris mm)
 2. Meddelar entreprenören att åtgärden får genomföras på angivna villkor som samfälligheten fastslår samt att det sker på tomtägarens bekostnad.
 3. Kommer överens med entreprenören om vilket pris virket har och säljer virket till entreprenören. Entreprenören kan i sin tur kan sälja det vidare till vem som helst.

Entreprenören:

 1. Genomför överenskommen åtgärd efter beställning av tomtägaren och medgivande från samfällighetsföreningen.
 2. Forslar bort virke och avverkningsrester om samfällighetsföreningen eller tomtägaren önskar det.
 3. Fakturerar tomtägaren för kostnaden.
 4. Betalar priset för ev virke till samfällighetsföreningen.

 

Gräs och sly som inte kräver röjsåg utan klaras med enkla redskap t ex. röjsnöre, lie, eller slyklinga får utföras av tomtägaren efter godkännande av samfällighetsföreningen. Om arbetsinsatsen är större än ca 2 timmar kan ersättning för drivmedel eller andra kostnader mot kvitto utgå. Ersättning för eget arbete utgår inte.

Städning av avverkningsrester/kvistar får göras av tomtägaren. Ersättning utgår inte för detta arbete.

 Om en åtgärd initieras av samfällighetsföreningen står föreningen för alla kostnader

Rutin för tomtnära trädavverkning på sockensamfälld mark

Blankett AVTAL om tomtnära avverkning röjning m.m